Annuities

Instandhouding van het octrooi (patent)
Voor vrijwel elk aangevraagd of verleend octrooirecht moet een zich herhalende taks worden betaald aan de verlenende (overheids-)instanties. Deze vergoeding, de zogenaamde jaartaks of instandhoudingstaks voor uw octrooi, moet op tijd betaald worden.

Octrooi instandhouding door Arnold & Siedsma
Arnold & Siedsma regelt en betaalt op uw verzoek de jaartaksen voor uw octrooi in alle landen van de wereld. De jaarlijkse betaling leidt ook vaak tot een zakelijke afweging of het octrooi nog wel gecontinueerd moet worden. Arnold & Siedsma kan u helpen bij het maken van deze afweging, waarbij de beschermingsomvang van uw octrooi en het commerciële voordeel gewogen worden tegen de betaling van de betreffende ambtelijke taks voor uw octrooi.

Veelgestelde vragen
Hieronder treft u enkele veelgestelde vragen aan behorende bij de instandhouding van een octrooi:

1) Wat verstaan we onder octrooirecht(en)
Onder de term octrooirecht(en) vallen zowel een ingediende octrooiaanvraag als een verleend octrooi.

2) Wat is een octrooi
Een octrooi maakt deel uit van intellectueel eigendomsrecht (IE) en wordt ook wel patent genoemd. Een octrooi zorgt voor de bescherming van uitvindingen en geeft de aanvrager de mogelijkheid om twintig jaar lang (als enige) de uitvinding te exploiteren en te beschermen. Een octrooi is een exclusief recht.

3) Wat is een octrooiaanvraag
Een octrooiaanvraag is een verzoek dat wordt ingediend bij een (inter)nationaal octrooibureau tot het verlenen van een octrooi. De vinding wordt daarin ruim en duidelijk beschreven en toegelicht. De conclusies of claims van de aanvraag zijn kort en bondig en vormen het fundament voor de beschermingsomvang. Er wordt gesproken over een octrooi als de ingediende aanvraag is verleend (‘granted’).

4) Hoe lang is een octrooi geldig?
Een octrooi beschermt de uitvinding voor een maximum van twintig jaar, op voorwaarde dat de bescherming wordt verlengd of in stand gehouden. Om een octrooi in stand te houden of te verlengen, dienen er jaarlijks instandhoudingstaksen te worden betaald.

5) Wat zijn instandhoudingstaksen?
Instandhoudingstaksen zijn de jaarlijkse bijdragen die betaald dienen te worden om het octrooirecht in stand te houden of te verlengen. Als voor een octrooirecht de verplichte instandhoudingstaksen worden betaald, blijft het octrooirecht geldig. Het niet betalen van de instandhoudingstaksen heeft het verval van het octrooirecht tot gevolg.

6) Hoe frequent dienen instandhoudingstaksen te worden betaald?
De frequentie van betaling van instandhoudingstaksen is vastgesteld door (inter)nationale wetgeving en kan dan ook verschillen van land tot land. Voor de meeste landen dienen jaarlijks instandhoudingstaksen te worden betaald, echter voor USA bijvoorbeeld is dit niet jaarlijks maar om de 3,5 jaar.

7) Vanaf wanneer dient er voor octrooirecht(en) instandhoudingstaks te worden betaald?
Voor sommige landen is dit onmiddellijk van bij de indiening van de octrooiaanvraag, voor sommige landen pas twee of drie jaar na de indiening van de octrooiaanvraag en voor sommige landen zelfs enkel na verlening van de octrooiaanvraag. De instandhoudingstaksen voor de jaren tussen de indiening van de octrooiaanvraag en de verlening van het octrooi, worden dan in één keer betaald binnen een specifieke termijn (nationale wetgeving) na het officiële verleningsbericht (‘grant’). Uw A&S adviseur kan u hierover nader informeren.

8) Verzoek tot betaling/factuur van een ander (buitenlands) bedrijf ontvangen? (nep- of spookfacturen)
Indien u Arnold & Siedsma opdracht heeft gegeven om de instandhouding van uw octrooirechten te verzorgen, dan dienen er nooit facturen voor instandhoudingstaksen aan andere partijen te worden betaald. Het is raadzaam bij twijfel de betreffende berichtgeving of factuur door te sturen aan uw reguliere contactpersoon of aan annuities@arnold-siedsma.com. Wij kunnen verifiëren of er al dan niet sprake is van een nepfactuur en u adviseren hoe verder te handelen. Vanaf het ogenblik dat uw octrooirecht wordt gepubliceerd en dus zichtbaar is in publieke registers, kunt u deze nep- spookfacturen verwachten.

9) Wat is de datum waarop instandhoudingstaksen dienen te worden betaald?
De datum voor de betaling van de instandhoudingstaksen wordt bepaald door (intern)nationale wetgeving en kan gekoppeld zijn aan de datum van de indiening of de datum van de verlening van het octrooirecht.

10) Waar dienen instandhoudingstaksen te worden betaald?
De instandhoudingstaksen dienen te worden betaald bij de (inter)nationale octrooibureaus.

11) Waarom ontvang ik een jaaroverzicht?
Jaarlijks versturen wij een jaaroverzicht van uw octrooiportefeuille, inclusief de verwachte instandhoudingskosten per kalenderjaar. In dit jaaroverzicht staat een overzicht weergegeven van de octrooirecht(en) die het komende kalenderjaar in stand kunnen worden gehouden. Daarmee wordt u de gelegenheid geboden om de samenstelling van uw octrooiportefeuille te bepalen in overleg met uw A&S adviseur.

12) Waarom wijkt het bedrag op mijn jaaroverzicht af van het bedrag op mijn factuur?
De kosten zoals aangegeven in het jaaroverzicht zijn een schatting en kunnen fluctueren ten gevolge van valutaverschillen of prijswijzigingen van instandhoudingstaksen. Daarnaast kan voorkomen dat octrooirecht(en) die nog niet verleend zijn, niet in het overzicht voorkomen ten tijde van het versturen van het jaaroverzicht. Wanneer deze octrooirechten in het lopende jaar worden verleend of er nieuwe octrooiaanvragen worden toegevoegd, dienen er alsnog instandhoudingstaksen te worden betaald. Hierover ontvangt u dan van ons tijdig de nodige informatie via onze vooraankondigingen.

13) Waarom ontvang ik een vooraankondiging?
Wij versturen u een vooraankondiging met het overzicht van de verwachte instandhoudingskosten voor die betreffende maand waarin de vervaldag van de instandhoudingstaks valt. Deze vooraankondiging geeft u de gelegenheid te kiezen met welke octrooirechten u al dan niet wenst door te gaan. Als u ons tijdig (binnen twee weken na ontvangst) uw instructies voor in stand houden of verval geeft, ontvangt u van ons vervolgens een correcte factuur met uitsluitend de kosten van die octrooirecht(en) die u wenst in stand te houden.

14) Wat als de instandhoudingstaks niet tijdig betaald is?
Bij het niet tijdig (voor de vervaldag) betalen van de instandhoudingstaksen komt uw octrooirecht te vervallen. Dit type verval is meestal niet definitief. U kunt de instandhoudingstaksen vermeerderd met een toeslag en binnen een beperkte termijn alsnog betalen om een onherroepelijk verval van uw octrooirecht(en) te voorkomen. Voor al uw vragen in verband met de exacte termijnen en het bijbehorende bedrag van de toeslag kan u bij uw A&S adviseur terecht.

15) Waarom wordt er toeslag gerekend?
Uw octrooirecht is vervallen door het niet tijdig (voor de vervaldag) betalen van de instandhoudingstaksen. Na de vervaldag dienen instandhoudingstaksen met een door de (inter)nationale octrooibureaus opgelegde toeslag binnen een beperkte termijn te worden betaald om onherroepelijk verval van uw octrooirecht te voorkomen. Als u niet binnen de voorziene termijn de instandhoudingstaks met toeslag betaalt, komt u octrooirecht alsnog onherroepelijk te vervallen.


Onze specialisten

Ook interessant