Advocatuur (intellectueel eigendom)

Onze advocaten procederen en adviseren over alle facetten van het recht op uw intellectuele eigendom (het zogenaamde ‘IE-recht’). Daarnaast behandelen zij vraagstukken over hieraan grenzende rechtsgebieden. Zij zijn specialisten die zowel voor de rechtbank als daarbuiten uw belangen optimaal behartigen.

Goede samenwerking voor een goed resultaat

De advocaten van Arnold & Siedsma onderscheiden zich (onder andere) doordat zij in IE zaken beschikken over een directe samenwerking met octrooi- en merkengemachtigden. In octrooizaken betekent dit dat de technische expertise in huis is en de advocaten voor u de juridische vertaalslag kunnen maken, zodat ook een rechter en/of contractspartij de materie begrijpt en uw recht op haar waarde kan beoordelen. Onze advocaten treden daarnaast op voor merkhouders en adviseren over het beheer, de bescherming en exploitatie van hun merkenportefeuille en werken hierbij vaak samen met onze merkengemachtigden. Daarnaast vertegenwoordigen onze advocaten u voor de rechter wanneer sprake is van inbreuk op uw modelrecht of wanneer u een modelrecht van een ander voor de rechter wenst aan te vechten. Wegens de samenhang van het modelrecht met andere rechtsgebieden zijn modellenprocedures vaak juridisch complex en is een goede samenwerking tussen een gespecialiseerde IE advocaat en een modellengemachtigde belangrijk om tot een goed resultaat te komen. Arnold & Siedsma is daarmee een full service IE kantoor dat staat voor kwaliteit, een praktisch en oplossingsgericht advies met een individuele benadering.

Intellectuele eigendom: bescherming door Arnold & Siedsma

Ons werkterrein bestrijkt het hele veld aan intellectuele eigendomsrechten. Doordat onze advocaten louter zaken met betrekking tot IE-rechten en hieraan grenzende zaken behandelen zijn zij met betrekking tot dit rechtsgebied altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wet en in de rechtspraak. Dit brengt met zich mee dat u altijd een optimale behandeling van uw zaak van ons kan verwachten. Niet voor niets behandelen onze advocaten dikwijls toonaangevende zaken en staan wij bekend als absolute IE experts. Wij zijn voor onze cliënten onder andere betrokken bij onderhandelingen en het opstellen van complexe overeenkomsten.

Tot onze cliënten rekenen wij grote en middelgrote nationale en internationale ondernemingen, waaronder farmaceutische bedrijven, retail-bedrijven, machineproducenten, universiteiten en onderzoeksinstellingen, bedrijven uit de hightech grafische industrie, auto-industrie, creatieve industrie, bedrijven actief in de volgende sectoren: elektronica, agro-food, chemie, energie, hightech systemen en materialen, life sciences & health, transport, tuinbouw  en bedrijven uit de meubelbranche.

Bescherm uw intellectuele eigendom in binnen- en buitenland

Onze advocaten zijn thuis in alle aspecten van het intellectueel eigendomsrecht. Van het voeren van (inter)nationale inbreukprocedures en nietigheidsacties tot en met advisering over bijvoorbeeld de octrooipositie bij een overname. Wij behandelen zaken voor nationale en internationale rechterlijke instanties. Daarnaast beschikken onze advocaten over een wereldwijd netwerk van gerenommeerde specialisten. Uw (grensoverschrijdende) juridische vragen zijn bij ons dan ook in goede handen. Naast de handhaving van uw rechten, helpen wij u bij de exploitatie van uw uitvinding. Kortom, vraagt uw zaak om een procedure, dan bent u bij Arnold & Siedsma in goede handen.

De expertise van onze advocaten (intellectuele eigendom)

Uw intellectueel eigendom kan op verschillende manieren worden beschermd. Onze advocaten hebben specialistische kennis en expertise in onder meer de volgende zaken:

Octrooirecht

Wij zijn thuis in alle facetten van het octrooirecht. Van het voeren van (inter)nationale inbreukprocedures en nietigheidsacties tot en met advisering over bijvoorbeeld de octrooipositie bij een overname. Wij behandelen de zaken voor de rechterlijke instanties en vanwege onze proceservaring is processtrategie onze kracht. Naast de handhaving van uw rechten, helpen wij u bij de exploitatie van uw uitvinding.

In het verlengde van de processtrategie bezitten wij expertise op het gebied van licenties, R&D overeenkomsten, technology transfer, spin-off, technology rating en aanvullende beschermingscertificaten.

Merkenrecht

Wij treden op voor merkhouders en adviseren over de bescherming en exploitatie van hun merkenportefeuille. Daarnaast zijn wij ervaren in het voeren van merkenrechtprocedures voor de rechter, als ook het opstellen van overeenkomsten.

Modellenrecht

Het modellenrecht biedt bescherming aan het uiterlijk van producten. Het is een sterke aanvulling op de bescherming die het auteursrecht en het merkenrecht bieden. Criteria zijn nieuwheid en eigen karakter en zelfs zonder registratie is actie mogelijk. Dit vraagt zorgvuldig manoeuvreren.

Auteursrecht

De bescherming van ‘werken van letterkunde, wetenschap en kunst’ is geregeld in de Auteurswet. Als maker van zo’n werk heeft u op het moment van de creatie automatisch aanspraak op auteursrecht. Voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde werken zijn teksten, kunstwerken, sieraden, foto’s, websites, computerprogramma’s en lay-outs van verpakkingen. Onze experts staan u met raad en daad terzijde bij vraagstukken met betrekking tot auteursrecht. Van registratie tot en met overdracht, licentie of de commercialisering van uw auteursrecht. Maar ook voor de handhaving van uw rechten jegens derden in geval van (dreigende) inbreuk. Zelfs na overdracht van uw auteursrecht kunnen onvervreemdbare persoonlijkheidsrechten worden geschonden.

Overeenkomsten

Een belangrijk onderdeel van optimale exploitatie van intellectueel eigendomsrechten zijn de onderliggende afspraken. Het begint bij een goede bescherming van de knowhow en de intellectuele eigendomsrechten. Door afspraken te maken met derden (geheimhoudings-, licentie- en samenwerkingsovereenkomsten) kan waarde worden gecreëerd voor uw onderneming. Wij begeleiden u bij de onderhandelingen, het opstellen van de overeenkomsten en het beheer van uw overeenkomsten.

Domeinnamen

De algemene regel in domeinnamen is ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Toch is het mogelijk actie te ondernemen tegen een derde die een domeinnaam heeft geregistreerd en daarmee de bestaande rechten van een ander schendt, zoals handelsnamen of merken. Onze experts adviseren en procederen in domeinnaamzaken en staan u bij in zowel nationale procedures als arbitragezaken over domeinnamen (‘WIPO arbitration’).

Douaneverzoek

De douane kan nagemaakte of door piraterij verkregen goederen bij de grens van de Europese Unie vasthouden teneinde de houder van een intellectueel eigendomsrecht in de gelegenheid te stellen een juridische actie daartegen te ondernemen. De douane kan ambtshalve optreden, maar ook op verzoek. Vooral dit laatste is een effectief preventief wapen tegen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Omdat Nederland wordt gezien als ‘gateway to Europe’ kan een douaneactie zeer doeltreffend zijn bij het voorkomen dat inbreukmakende goederen de Europese Unie inkomen. Arnold & Siedsma neemt u de zorg voor het indienen van verzoeken bij de douane uit handen en ziet er op toe dat uw douaneverzoeken tijdig worden verlengd.

Handelsnamen

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming aan het handelsverkeer deelneemt. Die naam wordt beschermd tegen gevaar voor verwarring die ontstaat door het gebruik van een gelijkende naam voor een soortgelijke bedrijfsactiviteit. Onze advocaten weten waar de grens ligt van wat wel en niet kan, en assisteren ook bij het zoeken naar een geschikte naam bij de start van een bedrijf.

Kwekersrecht

Arnold & Siedsma staat veelvuldig tuin- en landbouwbedrijven bij. Mede om die reden bieden wij ruime ervaring en kennis op het gebied van kwekersrecht. Het kwekersrecht kan bescherming bieden voor alle tot het plantenrijk behorende gewassen, zolang die gewassen nieuw, onderscheidbaar, homogeen en bestendig zijn. Houders van dit recht krijgen een uitsluitend recht voor het vermeerderen en verhandelen van (teeltmateriaal van) het betreffende ras. Wij adviseren en procederen over dit bijzondere recht binnen het intellectuele eigendom. Zo stellen we licentieovereenkomsten tussen kwekers en derden op, procederen we over (inbreuk op) kwekersrechten en adviseren wij over de verhandeling van teeltmateriaal en afgeleide rassen.

Databankenrecht

Sinds 1999 kunnen databanken als ‘zelfstandige werken’ in aanmerking komen voor bescherming via het auteursrecht dan wel via het databankenrecht. Een databank kan alleen auteursrechtelijke bescherming genieten als zij een oorspronkelijke structuur bezit. Als dit niet het geval is, is bescherming via het databankenrecht mogelijk. Arnold & Siedsma adviseert haar cliënten over het databankrecht en staat hen bij in procedures hierover.

Internet en e-commerce

Door snelle technische ontwikkelingen is het recht betreffende internet en e-commerce constant in ontwikkeling. Hoewel deze rechtsgebieden met name zijn geregeld op basis van Europees rechtelijke bepalingen kent het internet natuurlijk geen grenzen. Dit levert een extra complexiteit op bij het behandelen van juridische zaken met betrekking tot het gebruik van internet, het plaatsen van inhoud op websites, het doen van grensoverschrijdende zaken op internet etc. Onze experts zijn ervaren in het oplossen van online geschillen, al dan niet via een rechter.

Onrechtmatige daad

Onze advocaten zijn ervaren in het voeren van de zogenaamde slaafse nabootsingszaken. Ook zijn zij thuis in overige zaken met betrekking tot een onrechtmatige daad, zoals het doen van een beroep op de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.

Privacy

Wij adviseren en staan regelmatig organisaties bij in geschillen over privacy of gegevensbescherming.