Bescherming van uw model

Tegenwoordig  is de vormgeving van een product vaak minstens even belangrijk als de gebruiksfunctie ervan. Een originele en pakkende vormgeving draagt immers bij aan de positieve beeldvorming. Het is daarom van groot belang het uiterlijk van het product, oftewel het model, te beschermen. Met professionele modelbescherming krijgt u als ontwerper of rechthebbende een exclusief recht op die vormgeving.

Modelbescherming door Arnold & Siedsma

Onze dienstverlening strekt zich uit over de gehele levensfase van een model, met andere woorden vanaf de creatie van het model tot en met de registratie en verdediging van uw modelrechten. Modelbescherming omvat bij Arnold & Siedsma de advisering over de mogelijkheden voor bescherming, onderzoek naar de beschikbaarheidhet registreren van het model, het ondernemen van acties tegen gebruik of registraties van derden, alsmede het instandhouden en het beheren van uw modellenportefeuille.

Bescherming van uw model in binnen- en buitenland

Onze dienstverlening strekt zich uit tot ver buiten Europa. Door een uitgebreid internationaal netwerk kunnen wij in elk land, waar ook ter wereld, de gewenste acties voor u nemen. Onze modellengemachtigden bepalen graag samen met u de juiste strategie om tot een optimale bescherming van uw modellen te komen.

Wat is een model?

Zowel het uiterlijk van een product (driedimensionaal) als een tekening hiervan (tweedimensionaal) kan als model worden beschermd. Het gaat bij tekeningen- en modellenrecht altijd om het uiterlijk van een specifiek product of specifieke tekening, niet om de bescherming van een idee.

Model registeren: zaken om niet te vergeten

Zowel het uiterlijk van een product als een tekening hiervan kan als model worden beschermd. Belangrijke zaken waaraan gedacht moet worden bij het registreren van een model:

Wettelijke eisen

Voorwaarde voor bescherming is dat de vormgeving en dus het uiterlijk nieuw moet zijn (nog niet in de openbaarheid is gebracht) en moet afwijken van hetgeen al op de markt is (het moet een eigen karakter hebben). Als het voorwerp niet enkel een nieuw uiterlijk heeft maar ook een technisch effect, dan is octrooibescherming mogelijk aan te bevelen. Het modelrecht beschermt een ander aspect dan het octrooirecht en daarom is het mogelijk dat voor een bepaald product zowel model- als octrooibescherming wordt aangevraagd.

Bereik modelbescherming

Als u dat wenst, kan een model wereldwijd beschermd worden. Hoewel de procedures voor modelregistraties in verschillende landen soms niet gelijk zijn, is het einddoel hetzelfde: het verkrijgen van een exclusief recht op uw model in een voor u van belang zijnde geografisch gebied (de Benelux, Europa of landen buiten Europa).

Afbeeldingen

Voor de bepaling van de beschermingsomvang van modellen en dus ook bij conflictsituaties hebben de afbeeldingen van het model een zeer belangrijke functie. Alle kenmerkende eigenschappen van het uiterlijk moeten namelijk op de tekening of foto van het model zichtbaar zijn, omdat zij anders geen deel uitmaken van de beschermingsclaim. Goede afbeeldingen zijn daarom van essentieel belang.

Beschermingsduur

Een modelregistratie heeft voor de meeste landen een maximale beschermingsduur van 25 jaar, mits er elke 5 jaar vanaf de datum van indiening van de modelaanvrage (depotdatum) tijdig voor de vernieuwing van de modelregistratie wordt gezorgd.