Unitary Patent & Unitary Patent Court

Laatste update 6 december 2022

Achtergrond

Na jaren van onzekerheid, zal de optie voor een Europees patent om een “unitair effect” te krijgen in alle deelnemende lidstaten, het zogenoemde Unitary Patent (UP) en het Unified Patent Court (UPC), vermoedelijk van start gaan per 1 juni 2023. Waarbij de zogenoemde sunrise periode in zal gaan per 1 maart 2023. Deze mogelijkheden komen bovenop het traditionele systeem van een bundel Europese rechten (na toewijzing) onder jurisdictie van de nationale rechtbanken.

Het Unitary Patent en het Unified Patent Court zijn bedoeld als bouwstenen, als toevoeging op en versteviging van de reeds bestaande gecentraliseerde Europese patentverlening. Zoals aangekondigd door de president van het EPO (beslissing van 1 november 2022), zal het EPO vanaf 1 januari 2023 tot de startdatum van het Unitary Patent systeem, zowel een vervroegd verzoek voor unitair effect als een verzoek voor uitstel voor toekenning van een Europees patent aanbieden.

Bedrijven wordt aangeraden om met spoed na te denken over een strategie betreffende deze twee nieuwe mogelijkheden. Dit nieuwe systeem biedt inderdaad nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe risico’s. Zowel Unitary Patents als het UPC hebben effect in de Europese lidstaten die het Unified Patent Court Agreement (UPCA) hebben geratificeerd.

Het UPCA

Op dit moment hebben 17 van de potentieel 25 landen het UPCA geratificeerd: Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië en Zweden. Er is voorzien in een sunrise periode van drie maanden voordat het UPCA van kracht wordt, zodat ondernemingen de noodzakelijke voorbereidingen kunnen treffen. Naar verwachting zal deze sunrise periode van start gaan, wanneer Duitsland het UPCA verdrag zal ratificeren. (naar verwachting 1 maart 2023). Groot-Brittanië (i.v.m. Brexit), Spanje, Polen en Kroatië zullen niet deelnemen in het UPCA.

Hoewel de twee, Unitary Patent en UPC, onderling zijn verbonden, hebben ze niet dezelfde scope van toepassing.

Het Unitaire Patent

De mogelijkheid voor een Unitair Patent komt beschikbaar voor Europese patenten toegekend tijdens de sunrise periode van het nieuwe systeem en toegekend na de start van het nieuwe systeem. Een Unitair Patent heeft hetzelfde effect in alle deelnemende lidstaten en één enkele instandhoudingstaks is verschuldigd. Met andere woorden, deze mogelijkheid is een soort nieuwe validatiekeuze na toewijzing. Het heeft geen effect op eerdere patenten. Een eventuele keuze voor deze nieuwe optie zal onder andere gebaseerd zijn op kostenoverwegingen, maar ook juridische overwegingen. De instandhoudingstaks voor een UP is ongeveer gelijk aan het bedrag voor instandhoudingstaksen in de vier belangrijkste lidstaten (DE, FR, IT, NL) en Unitary patents zullen exclusief zijn voorbehouden aan het UPC.

Het Unified Patent Court

De keuze om een zaak te voeren voor het UPC betreft alle bestaande traditionele, Europese patenten die al zijn toegekend voor de sunrise periode, zowel als pending en toekomstige indieningen. De introductie van het UPC zal dus een grote impact hebben op procesvoering in Europa.

Meer in detail; na een transitieperiode van 7 jaar (mogelijk 14 jaar) zal het UPC in alle UPCA lidstaten het exclusieve procesrecht over alle Europese patenten en Europese aanvragen (onafhankelijk van het Unitary Effect) hebben. Met andere woorden, naar verwachting zal het UPC in de loop der tijd de nationale rechtbanken in de UPCA lidstaten vervangen waar het Europese patenten betreft.

Opting-out voor het UPC

Op dit moment – tijdens de bovengenoemde transitie periode – wordt een opt-out mogelijkheid voor het UPC geboden. Om hiervan gebruik te maken is actie vereist. Standaard – zonder actief ingediend opt-out verzoek, zullen tijdens de transitie periode zowel nationale rechtbanken als het UPC in staat zijn inbreuk- en/of herzieningszaken te voeren.

Er is een verschil in procesvoering voor het UPC ten opzichte van een nationale rechtbank; de geografische scope van de jurisdictie. Een herzieningszaak voor het UPC zal gelden als een gecentraliseerde zaak voor alle UPC lidstaten tegelijkertijd, hetzelfde geldt voor een inbreukzaak of voorlopige voorziening. Het UPC biedt dus nieuwe mogelijkheden maar ook nieuwe risico’s die zaak voor zaak bekeken moeten worden, om zo te komen tot de beste strategie per aanvrager en/of aanvraag.

Blokkeren van een opt-out, Terug naar opt-in, Blokkeren van een opt-back-in

Om de zaken nog iets complexer te maken, de mogelijkheid voor een opt-out is beschikbaar zo lang er nog geen nationale zaak is gestart. Dit betekent dat een concurrent een opt-out kan blokkeren. Om een dergelijke situatie te voorkomen zal de beslissing om te kiezen voor een opt-out (of niet) gemaakt moeten worden voor de eerste dag dat het UPC in werking treedt. Een verzoek tot opt-out zal bij voorkeur ingediend moeten worden gedurende de sunrise periode. Een opt-out verzoek kan ook weer worden ingetrokken zolang er nog geen nationale zaak gestart is. Het herzien van een opt-out verzoek zal leiden tot een opt-in bij het UPC, maar een concurrent kan dit dus ook weer blokkeren.

Verdere invloed op licentie overeenkomsten en eigendomsrechten

Het nieuwe systeem zal ook van invloed zijn op licentie overeenkomsten. Nieuwe voorzieningen betreffende de autoriteit om een opt-out verzoek in te dienen, om nieuwe zaken te starten voor het UPC zowel als eigendomsrechts aspecten voor patenten met meerdere eigenaren zullen met zorg moeten worden behandeld.

Wat moet u doen?

Het nieuwe patentsysteem zorgt ervoor dat patenthouders hun huidige strategie moeten heroverwegen voor wat betreft Europa. Arnold & Siedsma heeft alle kennis in huis om u te adviseren hoe om te gaan met de nieuwe situatie.

Timing is zeer belangrijk, zorg ervoor dat u op tijd klaar bent voor het nieuwe systeem.
Neem contact met ons op, zodat wij u kunnen adviseren hoe uw patent portfolio het beste tot zijn recht komt onder het nieuwe systeem!


Onze specialisten

Ook interessant