Privacy verklaring Arnold & Siedsma

Versie 2.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 mei 2020

Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die Arnold & Siedsma bij de verwerking van gegevens in verband met haar bedrijfsvoering nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Arnold & Siedsma respecteert de privacy van de gebruikers van haar diensten en partners. Alle persoonlijke informatie die door onze gebruikers en partners wordt achtergelaten, wordt vertrouwelijk behandeld.

Doel

Arnold & Siedsma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van haar dienstverlening;
  • het verbeteren, onderhouden en uitbreiden van haar dienstverlening
  • het toesturen van informatie, zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen voor door haar georganiseerde evenementen;
  • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten, tenzij Arnold & Siedsma hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

Indien Arnold & Siedsma bij het verwerken van uw persoonsgegevens de diensten van derden gebruikt, zal Arnold & Siedsma zorgdragen dat de verwerking van die persoonsgegevens ook bij deze derden in overeenstemming is met de AVG. Dit betekent dat ook deze derden uw gegevens vertrouwelijk en conform de AVG zullen behandelen.

Website

Arnold & Siedsma gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten in verband met uw verzoek om meer informatie over onze diensten op het gebied van intellectueel eigendom.

Nieuwsbrief tracking

In de nieuwsbrieven van Arnold & Siedsma zijn zogenaamde trackingpixels geïntegreerd. Dit geeft Arnold & Siedsma de mogelijkheid een statistische analyse van het succes van de nieuwsbrief te maken. Deze trackingpixels geven inzicht in wanneer een e-mail is geopend en welke links in de e-mail worden geopend.

Informatie over de verzending en de statistische analyse van de nieuwsbrieven worden niet met derden gedeeld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het optimaliseren van de nieuwsbrief.

CRM

Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van Arnolsd & Siedsma kunnen uw persoonsgegevens worden opgenomen in haar CRM-systeem voor de bovengenoemde doeleinden.

Gevoelige informatie

Arnold & Siedsma tracht niet bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere gevoelige zaken.

Wij wijzen u er op dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Arnold & Siedsma instemt met het hierboven omschreven gebruik van deze gegevens. Indien sprake is van gebruik van bijzondere persoonsgegevens op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit doet u door een bericht te sturen naar het contactadres dat onderaan deze privacyverklaring is weergegeven.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft als betrokkene de navolgende rechten:

  • Het recht op inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens;
  • Het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens door middel van een aanvullende verklaring;
  • In voorkomende gevallen het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, voor zover dit niet strijdig is met een op Arnold & Siedsma rustende wettelijke plicht;
  • In voorkomende gevallen het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Het recht op het overdragen van gegevens;
  • In voorkomende gevallen het recht van bezwaar tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens.

Indien u gebruik wenst te maken van bovengenoemde rechten, kunt u dit doen door een bericht te sturen naar het contactadres dat onderaan deze privacyverklaring is weergegeven.

Cookies

Arnold & Siedsma verzamelt cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Arnold & Siedsma de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Als bezoeker kunt u uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Lees hier ons uitgebreide cookiebeleid.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website verbonden zijn. Wij verwijzen u voor de daar van toepassing zijnde privacyverklaringen naar de betreffende website. Verstrekken gegevens aan derden Arnold & Siedsma deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Verstrekken van gegevens aan de overheid

Arnold & Siedsma zal uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan opsporingsinstanties of overheidsinstanties wanneer dit is verplicht volgens toepasselijk recht of op last van een bevel van een overheidsinstantie, en alleen voor zover noodzakelijk ter bestrijding van fraude of criminele activiteiten.

Beveiliging van de website

Wanneer u uw gegevens op onze website achterlaat, worden deze door middel van een beveiligde verbinding (SSL) ter beschikking gesteld aan het team van Arnold & Siedsma dat uw informatie kan behandelen.

Verwerkingsregister

Overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving houdt Arnold & Siedsma een register van de verwerkingsactiviteiten bij die onder de verantwoordelijkheid van Arnold & Siedsma plaatsvinden.

Wijzigingen

Arnold & Siedsma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid. Arnold & Siedsma adviseert u daarom deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen. Indien Arnold & Siedsma belangrijke wijzigingen doorvoert die van invloed kunnen zijn op de verwerking van persoonsgegevens zal zij dit duidelijk op de homepagina van haar website plaatsen.

Vragen

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, over aanpassing van uw gegevens of over uw omgang met deze website, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij proberen uw vraag dan binnen vier weken te behandelen. Dat kan per post:

Arnold & Siedsma B.V.
Postbus 18558
2502 EN ’s Gravenhage

U kunt ons ook benaderen per e-mail: privacy@arnold-siedsma.nl

Arnold & Siedsma gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw gegevens. Indien u desalniettemin een klacht over dit gebruik wilt indienen verwijst Arnold & Siedsma u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Onze website is met de grootste zorg samengesteld en wordt zo goed mogelijk actueel gehouden. Het auteursrecht en alle overige van toepassing zijnde rechten berusten bij Arnold & Siedsma. Arnold & Siedsma is eigenaar van alle informatie die op deze site vermeld staat. De website van Arnold & Siedsma heeft een algemeen en informatief karakter. Voor advies op maat raden wij u aan om persoonlijk contact op te nemen.

Arnold & Siedsma aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Deze informatie is van toepassing op alle webpagina’s van Arnold & Siedsma, ongeacht de taal waarin deze zijn opgesteld.

Door gebruik te maken van onze website verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.


Ook interessant