21 februari 2019
Artikel, Nieuws

Implementatie nieuwe Merkenrichtlijn in het BVIE per 1 maart 2019

In het kader van de EU Merkenrichtlijn en de verdere harmonisatie van het merkenrecht van de  EU lidstaten, is sinds 1 maart 2019 de Benelux merken- en modellenwetgeving[1] op enkele punten gewijzigd. Onder aan dit artikel vindt u een tabel met al de nieuw ingevoerde, gewijzigde en opgeheven wetsartikelen. Voor degenen die minder detail prefereren, geven we mede een opsomming van de meest relevante veranderingen.

1.       Een grafische weergave van het merk is niet langer vereist.
Wel is het van belang om het merk op zodanige wijze in het merkenregister weer te geven, dat het voorwerp van de bescherming nauwkeurig en duidelijk is vast te stellen. Voorbeeld: een klankmerk kan worden weergegeven middels een MP3 bestand in plaats van een notenbalk.

2.       De uitsluitingsgronden voor vormmerken worden uitgebreid met “andere kenmerken van waren”.
De huidige wetgeving sluit registratie als merk uit voor driedimensionale vormen in het geval dat de vorm

  • wordt bepaald door de aard van de waar, of
  • noodzakelijk is om een technisch resultaat te verkrijgen, of
  • een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

De nieuwe wetgeving sluit niet alleen voornoemde vormen uit voor registratie, maar ook andere kenmerken van waren in het geval deze inherent zijn aan de waar. Voorbeeld: kleur of geur.

3.       Onderscheid certificeringsmerken en collectieve merken.
Onder de huidige wetgeving kennen we twee soorten merken, namelijk de individuele merken en collectieve merken. De meeste merken zijn individuele merken: een merk om je eigen producten te onderscheiden van die van anderen. De groep collectieve merken omvat zowel a) merken van een vereniging of ander samenwerkingsverband (een collectief), om de producten van de leden te onderscheiden van die van niet-leden, als b) een merk waarbij de houder certificeert dat producten die zijn voorzien van het merk een bepaalde eigenschap of kwaliteit hebben. Onder de nieuwe Benelux wetgeving blijven de merken onder a) een ‘collectief merk’ heten en worden de merken onder b) een certificeringsmerk. De certificeringsmerken worden separaat in de wetgeving ondergebracht. Er gaat een overgangsregeling gelden voor bestaande inschrijvingen van collectieve merken die een ‘certificeringsmerk’ betreffen.

4.       Versterking/uitbreiding rechten merkhouder.
De merkhouder kan straks optreden tegen namaakgoederen in transit. Ook komen er regels om op te kunnen treden tegen gebruik van het merk in vergelijkende reclame of als deel van een handelsnaam, en zelfs bij voorbereidende handelingen bij dreigende inbreuk. Last but not least, komt er ook een clausule waarin je als merkhouder maatregelen kunt treffen in geval derden het merk gebruiken op een wijze die de kans doet versterken dat de merknaam een algemeen, gangbare term wordt voor het product of de dienst.

5.       Verduidelijking van het toepasselijke vermogensrecht bij gebruik/inzet van merk- en modelrechten als vermogensbestanddeel.
In de huidige Benelux wetgeving ontbreekt een regeling die bepaalt welke vermogensrechtelijke regels van toepassing zijn op een merk of model, waardoor er onduidelijkheden zijn over het recht dat van toepassing is, namelijk Nederlands, Belgisch of misschien wel Luxemburgse wetgeving. Een onduidelijk die door de nieuwe Benelux wetgeving wordt opgeheven.

Overzichtstabel met de gewijzigde, ingevoerde en opgeheven bepalingen.

BVIE.png
[1] https://www.boip.int/nl/ie-professionals/actueel/inwerkingtreding-aangepast-bvie-op-1-maart-2019

Terug