Overeenkomsten

Eventuele samenwerkingsverbanden en licenties zult u contractueel goed moeten regelen. Het is van belang dat de afspraken helder en eenduidig in een overeenkomst worden vastgelegd, zodat de kans dat u later geconfronteerd wordt met disputen over de inhoud en reikwijdte van de overeenkomst klein is.

Een moeilijkheid bij het opstellen van goede licentie- en/of samenwerkingsovereenkomsten is vaak dat er verschillende expertises nodig zijn. De kennis en ervaring van een octrooigemachtigde zijn nodig voor het octrooirechtelijke aspect van de overeenkomst en een merken- en modellengemachtigde moet worden ingeschakeld indien de overeenkomst (mede) betrekking heeft op merken en modellen. Bij Arnold & Siedsma worden al deze expertises gebundeld in een team bestaande uit een advocaat samen met een octrooigemachtigde en/of een merk- en modelgemachtigde. Dit team zorgt ervoor dat uw overeenkomsten op efficiënte en kwalitatief hoogstaande wijze tot stand worden gebracht.

Soms hebben verschillende partijen rechten die tot blokkeringen over en weer leiden, bijvoorbeeld wanneer de partijen op elkaars octrooien inbreuk maken. Door elkaar over een weer een licentie te geven, een zogenaamde kruislicentie, eventueel aangevuld met een betaling, kunnen beide partijen de blokkering opheffen en elkaars technieken gebruiken. Arnold & Siedsma kan u bij deze complexe materie bijstaan.

Het is overigens uit juridisch oogpunt raadzaam om de afspraken uit uw overeenkomst in de betreffende officiële registers (octrooi-, merk- of modelregisters) te laten aantekenen. Op die manier zijn de afspraken ook aan derden bekend en kan de licentienemer samen met u of, in sommige gevallen, zelfs alleen optreden tegen inbreukmakers.

Inschrijving van licentie

Inschrijving of aantekening van een licentieovereenkomst in de desbetreffende registers leidt, in sommige landen, tot derdenwerking. Door inschrijving van de overeenkomst worden anderen geacht op de hoogte te zijn van het bestaan van de overeenkomst.

Arnold & Siedsma kan in elk van de landen, waarvoor de licentie van kracht is, indien daar een mogelijkheid voor is, de overeenkomst inschrijven. Arnold & Siedsma zal de administratieve procedure behorend bij de inschrijving uit handen nemen en de belasting tot een minimum beperken.

Het is uiteraard gunstig ook de licentie door Arnold & Siedsma op te laten stellen. Tijdens het opstellen zal al rekening gehouden worden met het (afdwingen) van de mogelijkheid tot inschrijving.

Verpanding

Intellectuele eigendomsrechten hebben waarde. Een recht, zoals een octrooi, kan dan ook als onderpand dienen voor bijvoorbeeld een bedrijfslening. Arnold & Siedsma adviseert en begeleidt u bij trajecten waarin u een of meer van uw IE rechten in pand geeft.

Naast het adviseren over de waarde van een octrooi, neemt Arnold & Siedsma hierbij alle formaliteiten voor haar rekening, zoals het opstellen van pandovereenkomsten en het aantekenen van pandovereenkomsten in de daartoe bestemde registers.

Meer over Arnold & Siedsma