23 oktober 2018
Nieuws

Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen in werking - wat te verwachten en te doen?

23 oktober 2018 is de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (‘WBB’) in werking getreden.1, 2 In dit artikel gaan wij in op wat ondernemers van de WBB kunnen verwachten en wat daarbij van belang is. Ook bespreken wij welke actie dit van bedrijven vereist.

De WBB voorziet in een invulling van het begrip ‘bedrijfsgeheim’ en stelt drie voorwaarden:

  1. Informatie moet geheim zijn, in die zin dat ze niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is binnen de kringen die zich gewoonlijk bezig houden met dergelijke informatie;
  2. De informatie moet handelswaarde bezitten omdat ze geheim is;
  3. De informatie moet zijn onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.

De WBB geeft ook aan wanneer sprake is van onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen, en onder welke omstandigheden daar geen sprake van is. Daarnaast voorziet de WBB in handhavingsmaatregelen, waardoor direct naar de WBB kan worden verwezen indien een bepaalde maatregel wordt gevorderd.

Met de WBB wordt ook een nieuwe set procedurele regels ingevoerd, specifiek ten aanzien van zaken over (vermeende) bedrijfsgeheimen. Zo kan de rechter onder meer verzocht worden stukken als vertrouwelijk aan te merken, waardoor deze tijdens en na de procedure door de partij, diens advocaat en andere deelnemende betrokkenen, geheim moet worden gehouden. De toegang tot de (vermeende) bedrijfsgeheimen kan op verzoek worden beperkt tot een gelimiteerd aantal personen. Ook biedt de wet de mogelijkheid tot het verkrijgen van een volledige kostenveroordeling, vergelijkbaar in zaken over intellectueel eigendom.

Verwachtingen
Het is te verwachten dat door de komst van het WBB het aantal procedures over schending van bedrijfsgeheimen zal toenemen. Een bedrijfsgeheim is door de uiteenzetting van de voorwaarden waaraan het moet voldoen beter ‘grijpbaar’ en de procedurele mogelijkheden bieden meer zekerheid dat het voeren van een procedure het geheim niet alsnog openbaart. Dergelijke voorwaarden zullen het nemen van juridische maatregelen toegankelijker maken.

Waarom is de WBB van belang?
Vrijwel iedere organisatie beschikt over knowhow; informatie die waardevol is voor de organisatie en die de concurrentie niet (direct) heeft. Dergelijke informatie heeft niet alleen betrekking op nieuwe technologische- of product ontwikkelingen, maar kan ook gaan over een opgebouwd klantenbestand, marketingstrategie of een ander nuttig handelsinstrument.

Dergelijke informatie vertegenwoordigt veelal een grote waarde voor bedrijven. Het biedt een unieke of voorlopers positie ten opzichte van concurrentie, juist vanwege dat klantenbestand of de strategie, of door de ontwikkelde technologie die nog niet zo ver is dat het te beschermen is als octrooi.

Vaak is het voor de ontwikkeling van een onderneming nodig dat dergelijke vertrouwelijke informatie wordt gedeeld; intern met nieuwe collega’s of extern met derden om een samenwerking of andere relatie aan te gaan waarbij het delen van vertrouwelijke kennis noodzakelijk is. De vertrouwelijke informatie is ook veelal her en der opgeslagen in de (IT) systemen van een onderneming. Maar niet altijd verloopt het delen van vertrouwelijke informatie naar wens; samenwerkingen lopen spaak, personeel verlaat de onderneming, maar ook met kwade bedoelingen kan vertrouwelijke informatie ‘buit gemaakt’ worden.

Relevant in dat verband is het Volkskrant-artikel van 15 oktober 2018 over bedrijfsspionage, gerelateerd aan de nauwere samenwerking tussen Chinese ondernemingen in Nederland.3 In het artikel wordt verwezen naar berichten van het AIVD over Chinese pogingen tot bedrijfsspionage. Ook wordt cybersecurity expert Sico van der Meer aangehaald; hij voert aan dat het bedrijven nog aan de nodige oplettendheid ontbreekt bij het sluiten van deals. Lithium Werks, die volgens het artikel een samenwerking aangaat met een Chinese partij, voert aan dat ze zich heeft voorbereidt door data op verschillende servers te plaatsen en belangrijke informatie alleen via interne netwerken toegankelijk te maken. Kees Koolen, bestuursvoorzitter van Lithium Werks wordt in het artikel gequote “Dit is een serieuze zaak. Het is (sic) grootste probleem is dat veel mensen zich niet bewust zijn van de risico’s en dus geen goede strategie hebben.” Het artikel geeft weer dat bescherming van knowhow van groot belang is.

De aandacht voor bescherming van bedrijfsgeheimen alleen is echter niet voldoende. Het hebben van een arsenaal aan handhavingsmogelijkheden biedt de houder van een bedrijfsgeheim de mogelijkheid tot handhaving zonder direct alle knowhow open en bloot te leggen. Dit is met de komst van de WBB mogelijk gemaakt.

Actie vereist; neem redelijke beschermingsmaatregelen
Voor een geslaagd beroep op de WBB is het minimaal nodig dat er een bedrijfsgeheim in de zin van de WBB wordt ingeroepen. Dit betekent dat aangetoond moet worden dat er sprake is van waardevolle bedrijfsgeheime informatie én dat deze onderworpen is aan redelijke beschermingsmaatregelen.

Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald dat een beroep op de bescherming van bedrijfsgeheimen niet kon slagen, omdat niet gebleken was van het treffen van redelijke maatregelen om de informatie geheim te houden.4 Het is dus zaak dat zowel maatregelen genomen worden als dat het nemen ervan kan worden aangetoond. Dit vereist een plan van aanpak die bovendien voortdurend gemonitord en bijgehouden wordt.

Nuttig daarvoor is om eerst in kaart te brengen waar de bedrijfsgeheimen knowhow zich in de organisatie bevindt, wie daar toegang toe heeft en al dan niet mag hebben, welke technische maatregelen zijn getroffen en welke nodig zijn om knowhow beter te beveiligen. Controle van bestaande (arbeids) overeenkomsten hoort ook bij het in kaart brengen van de knowhow-status. Waar nodig zullen  aanvullende afspraken gemaakt moeten worden.

Wij sluiten ons aan bij het citaat van Kees Koolen en denken graag mee met de strategie voor het beschermen van bedrijfsgeheimen informatie. Neem gerust contact met ons op voor een Trade Secret Assessment.

¹ Zie ook eerdere artikelen over dit onderwerp:
www.arnold-siedsma.nl/nieuws/archief/2018/bedrijfsgeheimen-verbeterde-bescherming-als-quasi-ie-recht www.arnold-siedsma.nl/nieuws/handelsoorlog-en-het-belang-van-bescherming-van-bedrijfsgeheimen
2 www.eerstekamer.nl/behandeling/20181022/publicatie_wet/document3/f=/vkssdqh0hgzw.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/34821/stb-2018-370
3 Niels Waarlo; www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zet-nederland-de-deur-open-voor-chinese-bedrijfsspionage-~ba91605d/
4 Rechtbank Midden-Nederland, 8 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3715  

Terug