11 september 2018
Artikel

De voor- en nadelen van het i-DEPOT

Het i-DEPOT kent felle voor- en tegenstanders. Dit artikel zet op een rij wat een i-DEPOT inhoudt, wat de bewijswaarde inhoudt, wat de wisselwerking is met onder andere het octrooi-, modellen- en auteursrecht, en wat eventueel andere voor- en nadelen zijn.

Hoewel de waarde en de voordelen van een i-DEPOT veelal worden overschat, zijn er toch enkele voordelen met een i-DEPOT te behalen.

Wat is het i-DEPOT?
De naam zegt het al, een i-DEPOT wordt gedeponeerd. Het is te beschouwen als een (digitale) kluis waarin informatie wordt geplaatst. Een i-DEPOT kan in papieren vorm of digitaal worden ingediend en kan bestaan uit een tekst, foto’s, broncodes, muziek et cetera.
Een i-DEPOT wordt gedeponeerd bij het Benelux Bureau inzake de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het BBIE is een onafhankelijke instantie in de Benelux waar ook Beneluxmerken- en modellen worden aangevraagd. Het depot geldt voor 5 jaren en vervalt als het niet wordt verlengd. De kosten zijn relatief laag. Het i-DEPOT wordt daarom omschreven als laagdrempelig en goedkoop.

i-DEPOT als bewijsmiddel
Het grootste voordeel van een i-DEPOT is dat het een datumstempel geeft. De deposant kan aantonen dat hij op een bepaalde datum de beschikking had over de in het i-DEPOT opgenomen informatie. Daarmee is meteen ook het grootste nadeel duidelijk: een i-DEPOT vormt geen rechtsgeldig bewijs dat het gedeponeerde idee ook afkomstig is van de deposant en zijn eigendom betreft. Het kan immers ontleend zijn aan een ander, of het gedeponeerde bestond wellicht al eerder en was openbaar.

Bovendien is de bewijskracht van een i-DEPOT vrij: in een procedure staat het de rechter vrij te bepalen hoeveel waarde hij aan het bewijs hecht. Dit is onder omstandigheden anders voor bijvoorbeeld een notariële akte die dwingende bewijskracht heeft.

i-DEPOT en octrooi
De inhoud van het i-DEPOT is in beginsel geheim, in de zin dat het i-DEPOT niet openbaar is. . De deposant kan er voor kiezen om de inhoud van het i-DEPOT openbaar te maken. De wisselwerking met het octrooirecht is daarbij tweezijdig. Enerzijds kan de deposant door het i-DEPOT geheim te houden ervoor kiezen om later op het idee octrooi aan te vragen. Zolang de deposant het i-DEPOT geheim houdt en het ook anderszins niet openbaart, is het i-DEPOT niet nieuwheidsschadelijk. Een dergelijk geheim i-DEPOT verhindert echter niet dat een derde tot dezelfde vinding komt en hierop octrooi aanvraagt. De inhoud van het eerdere i-DEPOT is dan niet nieuwheidsschadelijk voor de octrooiaanvraag, waardoor het eigendom bij de octrooihouder komt te liggen. Dit gaat in grote lijnen ook op voor het modellenrecht.

i-DEPOT en auteursrecht
Auteursrecht ontstaat automatisch, daar is geen verdere registratie voor nodig. Het verrichten van een i-DEPOT heeft wellicht geen toegevoegde waarde indien zelf voldoende kan worden nagegaan en vastgelegd op welk moment het werk gecreëerd is. Het bepalen van de datum is van belang in het auteursrecht om te tonen dat het werk niet ontleend is aan een werk van een derde. Door op een zorgvuldige manier de ontwikkeling van een idee/product te documenteren kan eventueel ook worden bepaald op welke datum iets ontstond. Het voordeel van een i-DEPOT kan daarbij zijn dat discussie over de datum van creatie kan worden beperkt doordat het i-DEPOT een datumstempel geeft.

De waarde van het gedeponeerde
Het BBIE faciliteert de opslagruimte voor het middels het i-DEPOT gedeponeerde, geeft een datumstempel, maar heeft verder geen zicht op de inhoud van het gedeponeerde. Er wordt niet gecontroleerd of het gedeponeerde daadwerkelijk nieuw is waarmee het i-DEPOT geen bewijs vormt van enige kwaliteit. Als iemand schermt met een i-DEPOT hoeft dit nog geen sterk recht te zijn. Het garandeert helemaal niet dat het gedeponeerde nieuw, inventief, of een eigen intellectuele schepping betreft.

i-DEPOT en commerciële exploitatie
Een veelgenoemd voordeel van een i-DEPOT is de waarde in onderhandelingen en bij het aangaan van samenwerkingen. Voordat partijen besluiten tot investeren/samenwerken wordt er vaak een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) getekend waarin partijen zich verplichten om de informatie die zij gaan delen geheim te houden. Ook kan aangegeven worden welke informatie in het bezit was van één der partijen. In de geheimhoudingsovereenkomst kan dan verwezen worden naar het i-DEPOT registratienummer om zo te beschrijven wat door partijen als de geheim te houden en te delen informatie wordt beschouwd. Het onderwerp waarop de geheimhoudingsverplichting rust is daardoor duidelijk omkaderd. Dit kan ook een nadeel vormen, de duidelijke afbakening resulteert immers in minder flexibiliteit bij het geheimhouden van mogelijke doorontwikkelingen. Eventueel kan ook contractueel worden omschreven en vastgelegd waarop de geheimhoudingsverplichting rust door een algemene definitie van vertrouwelijke informatie te formuleren. Daar is dan geen i-DEPOT voor nodig.

Bij het aantrekken van investeerders kan het wellicht nuttig zijn om een i-DEPOT aan te vragen, als aanvulling op een octrooi-, merken- en/of modellenportefeuille.

i-DEPOT in i-D Space
De mogelijkheid bestaat om een ingediend i-DEPOT openbaar te maken via het BBIE. Het BBIE heeft een vrij toegankelijke zoekmachine waarmee men kan zoeken naar i-DEPOTS in bepaalde toepassingsgebieden, i-D Space. Het BBIE beoogt hiermee dat deposanten zo eenvoudiger investeerders kunnen vinden en samenwerkingen kunnen aangaan.

Wel of geen i-DEPOT?
Een i-DEPOT is geen intellectueel eigendomsrecht, waarmee je een ander iets kunt verbieden. Het BBIE geeft slechts een datumstempel maar zegt niets over de inhoud van het gedeponeerde, de nieuwheid of het eigendom. De bewijswaarde is daarmee discutabel en hangt af van de specifieke omstandigheden. Daarnaast kan een i-DEPOT soms strategisch worden ingezet in het kader van samenwerkingen.

Terug