18 februari 2016
Artikel, Nieuws

Samenwerking in de strijd om octrooi

Al sinds 2010 lopen er jaarlijks examiners van het Europees Octrooibureau stage bij Arnold & Siedsma. Voor zowel de examiners als voor Arnold & Siedsma is dit een unieke gelegenheid om kennis uit te wisselen en begrip te creëren voor elkaars werkzaamheden.

Octrooigemachtigden vertegenwoordigen bij het Europees Octrooibureau (EOB) cliënten bij het aanvragen van een Europees octrooi. De octrooigemachtigde schrijft een octrooiaanvraag met als doel om voor de cliënt een octrooi te verkrijgen dat aansluit bij diens ondernemingsstrategie. Examiners van het Europees Octrooibureau (EOB) zijn belast met het toetsen en verlenen van Europese octrooiaanvragen. Een examiner toetst een octrooiaanvraag aan de eisen die het Europees Octrooiverdrag (EOV) aan een te verlenen octrooi stelt en verleent een Europees octrooi zodra de aanvraag aan de vereisten voldoet.

In het proces dat tot verlening van een octrooi moet leiden, gaan een octrooigemachtigde en een examiner op zoek naar een beschrijving en een definitie van de uitvinding die voldoen aan de ondernemingsstrategie van de aanvrager én aan de vereisten van het EOV. Dit verleningsproces is voornamelijk een schriftelijk proces, waarbij de examiner de vereisten waaraan de octrooiaanvraag niet voldoet, in de vorm van bezwaren terugkoppelt aan de octrooigemachtigde. De octrooigemachtigde reageert vervolgens op deze bezwaren door de octrooiaanvraag aan te passen of de bezwaren te weerleggen.

Bij het omschrijven van de werkzaamheden van een octrooigemachtigde wordt weleens ten onrechte gerefereerd aan ꞌhet verdedigen van een octrooiaanvraagꞌ, alsof de octrooigemachtigde met de examiner een strijd voert om verlening van een octrooi. Niets is echter minder waar.

Geen strijd
Voor zowel de aanvrager als het EOB is een samenwerking tussen de octrooigemachtigde en de examiner van belang. Voor een aanvrager geldt dat zonder medewerking van een examiner geen octrooi wordt verkregen of pas na het doorlopen van een lange, kostbare verlenings- en daaropvolgende beroepsprocedure. Reden voor een octrooigemachtigde, als vertegenwoordiger van de cliënt, om binnen de grenzen van de ondernemingsstrategie van de cliënt te streven naar samenwerking met de examiner in plaats van strijd te voeren.

Voor het EOB zijn aanvragers van Europese octrooien cliënten die het voortbestaan van het Europees octrooi en het EOB mogelijk maken. Immers, zonder Europese octrooiaanvragen verliezen zowel het Europees octrooi alsook het EOB hun bestaansrecht. Lange, kostbare verleningsprocedures maken het aanvragen van een Europees octrooi voor cliënten onaantrekkelijk en zijn bovendien niet alleen voor aanvragers, maar ook voor het EOB kostbaar. Reden voor het EOB om eveneens te streven naar samenwerking in plaats van strijd tussen de examiner, als vertegenwoordiger van het EOB, aan de ene kant en de aanvrager en zijn octrooigemachtigde aan de andere kant. Dit is voor het EOB reden om examiners de kans te bieden om stage te lopen bij een octrooibureau en voor octrooibureaus reden om stageplekken aan te bieden.

Stage
Arnold & Siedsma heeft sinds 2010 al zes keer een stageplaats voor examiners van het EOB verzorgd. Onze ervaring is dat een dergelijke stage het uitgelezen middel is om de gewenste samenwerking te bevorderen. Telkens weer blijkt dat de examiner en de betrokken octrooigemachtigde na twee weken intensieve samenwerking tot de conclusie komen dat niets een goede samenwerking in de weg staat. Het enige gevaar dat op de loer ligt en dat de samenwerking kan frustreren, is onwetendheid over de omstandigheden waaronder de ander werkzaamheden uitvoert en het daaruit voortvloeiend onbegrip. Zo kunnen strategieveranderingen bij een cliënt bijvoorbeeld leiden tot handelingen van een octrooigemachtigde die voor een examiner die niet van deze veranderingen op de hoogte is, volledig onbegrijpelijk zijn. Andersom kunnen veranderingen binnen het EOB of binnen de specifieke directie waar de examiner deel van uitmaakt, leiden tot handelingen van een examiner die voor een octrooigemachtigde die op zijn beurt daarvan niet op de hoogte is, volledig onbegrijpelijk zijn. Dergelijk onbegrip staat een effectieve samenwerking in de weg.

De veelal schriftelijke contacten tussen octrooigemachtigden en examiners bieden slechts een beperkte mogelijkheid om onwetendheid te vermijden. Voor Arnold & Siedsma reden om mondelinge contactmomenten met examiners te blijven nastreven. Enerzijds door jaarlijks te voldoen aan het verzoek van het EOB om een stageplek beschikbaar te stellen. Anderzijds door na het ontvangen van bezwaren van de examiner eerst de examiner te bellen in plaats van direct de schriftelijke strijd aan te gaan.

Terug