2 februari 2016
Artikel, Nieuws

Administratieve richtlijnen Innovatiebox veranderen

De Innovatiebox gaat veranderen. Naast de wijziging van een aantal definities zijn ook de richtlijnen om te bepalen welke innovatie voor fiscaal voordeel in aanmerking komt, aangepast. Het verband tussen innovatiekosten en innovatiewinst wordt erg belangrijk.

Met het opstellen van de nieuwe richtlijnen wil de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorkomen dat regelingen zoals de Innovatiebox worden misbruikt als instrument voor belastingontwijking. De OESO is van mening dat dit lukt als uiterlijk 1 juli 2016 onder andere de ꞌgemodificeerde nexus-benaderingꞌ wordt ingevoerd. Deze benadering houdt in dat voor nieuwe innovaties de ontwikkelingskosten mede bepalend zijn voor de hoogte van het voordeel uit de Innovatiebox. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven die gebruik maken of gebruik gaan maken van de Innovatiebox, de gemaakte innovatiekosten goed moeten kunnen verantwoorden. Enerzijds moeten zij namelijk aantonen wat de kosten zijn van hun eigen innovatie-activiteiten; anderzijds ook wat de kosten zijn van gekochte (deel)innovaties en/of aan (verbonden) partijen uitbestede (ontwikkelings-)activiteiten.

Aparte administratie
Om ervoor te zorgen dat u tijdens de onderhandelingen met de Belastingdienst over de Innovatiebox de verschillende kosten goed in beeld hebt, is het belangrijk om vanaf nu de (ontwikkelings-)kosten apart te administreren. Zorg daarbij dat u helder in kaart brengt of deze kosten zijn gemaakt voor de eigen ontwikkeling of voor de uitbesteding ervan. Kosten die worden gemaakt voor het aankopen van (deel)innovaties en/of kosten voor het uitbesteden van ontwikkelingsactiviteiten aan een belastingplichtige verbonden partij, maken wel onderdeel uit van de totale voortbrengingskosten (ꞌdelerꞌ), maar zijn geen onderdeel van de kwalificerende voortbrengingskosten (ꞌtellerꞌ).

Bron: PNO Consultants

Terug