Choose your language

Diensten

Octrooi verleningsprocedures

Een octrooi geldt alleen voor het land of de groep landen waarvoor het is verleend. Om een octrooi te krijgen, moet de opgestelde tekst met eventuele tekeningen worden ingediend bij de octrooi verleningsinstantie van het betreffende land en moet de in dat land voorgeschreven procedure voor de octrooi aanvraag worden doorlopen.

Wereldwijde begeleiding van octrooi verleningsprocedures

Arnold + Siedsma begeleidt deze octrooi verleningsprocedures in vrijwel alle landen van de wereld, hetzij direct hetzij indirect via de collega-octrooigemachtigden uit ons internationale netwerk. Procedures voor het verkrijgen en in stand houden van octrooien, merken- en modelrechten zijn gebonden aan een groot aantal formaliteiten in de vorm van vaste regels en termijnen. Het niet opvolgen van de regels of het missen van een termijn kan tot onherstelbaar verval van het recht leiden. Arnold + Siedsma heeft gespecialiseerde computersystemen waarmee al deze formaliteiten in de gaten worden gehouden waardoor ze tijdig en correct afgehandeld kunnen worden. Arnold + Siedsma neemt u de zorg voor die formaliteiten uit handen en verzorgt de administratie met betrekking tot al uw octrooien, merken- en modelrechten, in binnen- en buitenland.

Kennis over het correct uitvoeren van formaliteiten en een betrouwbaar systeem voor het bijhouden van de termijnen waarbinnen aan de formaliteiten moet worden voldaan, zijn essentieel voor uw octrooi.

Octrooi verlening in België

Voor België is de Dienst voor de Industriële Eigendom (DIE) de verantwoordelijke instantie voor het verlenen van Belgische octrooien.

Octrooiverlening in Nederland

Arnold + Siedsma is al meer dan 90 jaar gemachtigd om direct op te treden voor haar cliënten in Nederland. De verantwoordelijke instantie is het Agentschap NL, voorheen ook wel bekend onder de naam Bureau voor de Industriële Eigendom of de Octrooiraad.

Octrooiverlening in Europa

Met het aanvragen van een octrooi bij het Europees Octrooibureau (EOB) kunt u in één keer een octrooi verkrijgen in een groot aantal (thans: 37) Europese landen. Het aanvragen van een Europees octrooi is zinvol wanneer u het octrooi in meer dan twee à drie Europese landen wilt aanvragen. Bij registratie in drie landen of minder is een aanvraag per land financieel vaak voordeliger.

Sommige Europese landen kennen de verplichting om Europese octrooi aanvragen voor in het betreffende land gevestigde bedrijven bij de nationale verleningsinstantie (bijvoorbeeld bij de Franse octrooi verleningsinstantie INPI) in plaats van bij het Europees Octrooibureau zelf in te dienen. Arnold + Siedsma kan ook in een dergelijke situatie zorgdragen voor indiening van uw octrooi aanvragen.

Dicht bij Europees Octrooibureau

Arnold + Siedsma heeft kantoren bij de twee vestigingen van het Europees Octrooibureau in München en Den Haag. Deze behandelen Europese en PCT-octrooi aanvragen. Wij hebben daardoor de mogelijkheid om ook persoonlijk uw aanvraag te bespreken met de Europese onderzoekers die het octrooi moeten verlenen.

Internationale octrooi aanvrage (PCT-procedure)

Arnold + Siedsma is gemachtigd internationale octrooi aanvragen op te stellen en in te dienen.

Octrooi verlening andere landen

In de afgelopen 90 jaar heeft Arnold + Siedsma een wereldwijd partnernetwerk opgebouwd. Via de partners kan in nagenoeg elk land uw octrooi aanvraag worden ingediend.

Dankzij de jarenlange samenwerking met onze buitenlandse partners heeft Arnold + Siedsma het geschikte netwerk om de internationale aspecten van uw octrooi aanvrage in alle opzichten te behartigen. Dit geldt niet alleen voor de behandeling van buitenlandse octrooi aanvragen, maar ook voor aspecten die na verlening van een buitenlands octrooi kunnen voorkomen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een inbreuksituatie in het buitenland.

Gebruiksmodellen

Een minder bekende wijze van bescherming is het zogenaamde gebruiksmodel. Een gebruiksmodel wordt wel eens aangeduid als ‘klein octrooi’. Een gebruiksmodel is over het algemeen minder kostbaar dan een octrooi en de eisen die aan een gebruiksmodel worden gesteld, zijn in beginsel minder ... Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen