Choose your language

Diensten

Diensten op het gebied van octrooien

Arnold + Siedsma levert een breed scala aan producten en diensten op het gebied van octrooien. Onze dienstverlening omvat ondermeer alles wat nodig is voor het verkrijgen van octrooien, het houden van octrooien, het verdedigen van octrooien en het nemen van juridische actie tegen inbreukmakers. Aan de andere kant kan Arnold + Siedsma ook uw belangen behartigen indien u geconfronteerd wordt met octrooien van een ander.

Wereldwijde octrooien

De dienstverlening strekt zich overigens uit tot ver buiten de grenzen van Europa. Via ons uitgebreide internationale netwerk kan Arnold + Siedsma voor elke partij in vrijwel elk land ter wereld optreden. Onze decennialange ervaring en onze uitstekende reputatie maakt dat we uw logische partner zijn voor het beschermen van uw octrooibelangen in binnen- en buitenland.

Octrooienvraagbaak

Deze ervaring en reputatie heeft het ons ook mogelijk gemaakt hoofdredacteur te worden van de internationaal vermaarde octrooienvraagbaak “Manual of Intellectual Property”. Deze vraagbaak wordt wereldwijd gebruikt en biedt toegang tot de meest recente informatie over octrooien in alle landen van de wereld.

Octrooi opstellen

Octrooi aanvragen opstellen is misschien wel de kern van het octrooigemachtigdenvak; de octrooigemachtigden van Arnold + Siedsma zijn in staat elke vinding op papier te zetten om bescherming door middel van een octrooi mogelijk te maken. Allereerst is het van belang een octrooigemachtigde te vi ... Lees meer

Octrooionderzoek

Octrooien zijn voor uw onderneming een bron van informatie. Indien u een nieuw product of een nieuwe werkwijze aan het ontwikkelen bent, kunt u door het raadplegen van octrooipublicaties van anderen - een octrooionderzoek - op goede ideeën worden gebracht. Indien de uitvindingen die in d ... Lees meer

Verleningsprocedures

Een octrooi geldt alleen voor het land of de groep landen waarvoor het is verleend. Om een octrooi te krijgen, moet de opgestelde tekst met eventuele tekeningen worden ingediend bij de octrooi verleningsinstantie van het betreffende land en moet de in dat land voorgeschreven procedure voor de octr ... Lees meer

Validatie van een Europees Octrooi

Wordt een Europees octrooi verleend, dan valt het uiteen in net zoveel nationale octrooirechten als dat u landen heeft aangewezen. Voor elk van deze landen moet een zogenaamde octrooi validatieprocedure gevolgd worden. Voor een aantal landen geldt dat deze octrooi validatieprocudure slechts e ... Lees meer

Instandhouding octrooi

Voor vrijwel elk aangevraagd of verleend octrooi recht moet een zich herhalende taks worden betaald aan de verlenende (overheids-)instanties. Deze vergoeding, de zogenaamde jaartaks of instandhoudingstaks voor uw octrooi, moet op tijd betaald worden. Arnold + Siedsma betaalt op uw verzoek de ja ... Lees meer

Octrooi oppositie & nietigheidsprocedure

Indien u van mening bent dat aan een concurrent ten onrechte octrooi is verleend, dan kunt u het octrooi aanvechten. Een eerste mogelijkheid hiervoor is het voeren van een oppositieprocedure tegen het octrooi bij de octrooiverlenende instantie. Een octrooioppositie moet binnen een vaste te ... Lees meer

Octrooi-inbreuk

De vraag of er sprake is van inbreuk op een octrooi wordt beantwoord in een inbreukadvies. In een inbreukadvies geeft de octrooigemachtigde aan hoe groot de kans is dat bepaalde uitvoeringen van een bepaald product of een bepaalde werkwijze al dan niet onder de beschermingsomvang van een bepaald ... Lees meer

Inbreukprocedure

Bij (beschuldiging van) inbreuk op een octrooi kan Arnold + Siedsma uw belangen vertegenwoordigen voor de rechter of andere bevoegde instanties. Wanneer er inbreuk op uw vinding plaatsvindt, staan wij u ook met kennis van zaken terzijde. Wij dragen zorg voor de handhaving van uw verworven oc ... Lees meer

Design around

Als ondernemer wilt u bij voorkeur producten en/of diensten aanbieden zonder inbreuk te maken op octrooi rechten van derden. Als octrooihouder wilt u daarentegen een zo ruim mogelijke bescherming van uw creaties, en wilt u ook kunnen optreden tegen concurrenten die misschien bewust op minimale wij ... Lees meer

Vrijgave

Vrijgave of ‘Freedom to operate’ zijn aanduidingen die naast elkaar gebruikt kunnen worden en verwijzen naar een onderzoek dat vóór de marktintroductie van een product of werkwijze wordt uitgevoerd om te bepalen of uw product of werkwijze mogelijkerwijs inbreuk maakt op & ... Lees meer

Beroepsprocedures bij het Europees Octrooibureau

Arnold + Siedsma is één van de meest ervaren octrooibureaus op het gebied van beroepsprocedures tegen octrooien (Appeal) bij het Europees Octrooibureau (EOB). Deze specialistische kennis werd opgedaan in de afgelopen jaren en kan u een groot voordeel opleveren in het geval van een be ... Lees meer

Aanvullende beschermingscertificaten

Voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen kunt u naast het octrooi een aanvullend beschermingscertificaat aanvragen. Dit heeft te maken met het feit dat u een vergunning nodig heeft om het middel op de markt te brengen. Vanwege het onderzoek naar mogelijke bijwerkingen neemt dit in de regel ... Lees meer

Halfgeleidertopografieën

Sinds 1987 is er in heel de Europese Unie een wetgeving van kracht die de makers van halfgeleidertopografieën (chips) tienjarige bescherming biedt tegen namaak. In sommige Europese landen is voor deze bescherming evenwel een tijdige registratie van de halfgeleidertopografie en/of een maskerde ... Lees meer

Databankenrecht

Als ondernemer heeft u in de loop der tijd de nodige informatie verzameld. Een deel van deze informatie is opgeslagen in databanken (databases). Wellicht wilt u een gedeelte van deze informatie openstellen, bijvoorbeeld voor uw klanten of voor het publiek in het algemeen. Het opbouwen (en onderhou ... Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen