Choose your language

Diensten

Douaneverzoek

Nederland en België zijn als ‘gateway to Europe’ een van de belangrijkste doorvoerlanden van goederen uit de hele wereld. Er is niet zelden sprake van namaak, illegale kopieën, parallelimport en andere vormen van inbreuk.

De douane kan nagemaakte of door piraterij verkregen goederen bij de grens van de Europese Unie vasthouden teneinde de houder van een intellectueel eigendomsrecht in de gelegenheid te stellen een juridische actie daartegen te ondernemen. De douane kan ambtshalve optreden, maar ook op verzoek. Vooral dit laatste is een effectief preventief wapen tegen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Onze advocaten dienen voor veel van onze cliënten dergelijke verzoeken in.

Met een dergelijk verzoek wordt de douane op de hoogte gebracht van de intellectuele eigendomsrechten en de producten, waardoor zij beter in staat is om onderscheid te maken tussen de originele producten en de namaakproducten. Daarnaast zal zij extra alert zijn op invoer van ongeoorloofde nabootsingen van de producten.

Onze advocaten hebben uitstekende contacten met de Nederlandse en Belgische douane. De advocaten merken dat de douane proactief is en steeds meer plagiaat van buiten de EU onderschept. Dit is een goede ontwikkeling. Onze experts zijn ervaren in het indienen van dergelijke verzoeken tot optreden. Zij hechten er waarde aan de douaneautoriteiten nauwkeuring uit te leggen waarop zij moeten letten om te kunnen bepalen of een product namaak is of door piraterij is verkregen.

De douane zal, na honorering van het verzoek, de relevante douanekantoren in Nederland en België hiervan op de hoogte stellen en hen verzoeken extra te letten op eventuele invoer van ongeoorloofde nabootsingen van het product binnen de Europese Unie. De douane heeft een systeem ontwikkeld waardoor ook haar buitenlandse collega’s van het verzoek kennis kunnen nemen.

Wanneer de douane vermoedt dat iemand met een partij goederen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten zal zij deze partij vasthouden dan wel een vrijgave ervan opschorten en ons hiervan op de hoogte stellen. Onze advocaten hebben dan drie werkdagen om te onderzoeken of er al dan niet sprake is van inbreuk. Is dit het geval, dan geeft de douane op ons verzoek, en na haar te hebben gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid, de gegevens van de geadresseerde en afzender aan ons door. Daarna moet binnen de tien werkdagen na kennisgeving een procedure gestart worden. Deze termijn is vatbaar voor een éénmalige verlenging van tien werkdagen. Verstrijkt deze termijn zonder actie, dan geeft de douane de goederen weer vrij. De civiele procedure dient voor vernietiging van de producten of om een schikking te treffen. Naast de civiele actie kan de rechthebbende ook besluiten om eventueel aangifte te doen bij de Economische Controle Dienst (ECD). De ECD zal de zaak doorleiden naar het Openbaar Ministerie (OM) voor een strafrechtelijke vervolging. Het OM heeft de bevoegdheid al dan niet tot vervolging over te gaan. Dit zal het OM doen indien de veiligheid of gezondheid van de consument in het gedrang komt.

Arnold + Siedsma neemt u de zorg voor het indienen van verzoeken bij de douane uit handen en ziet er op toe dat uw douaneverzoeken tijdig worden verlengd.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen