Choose your language

Diensten

Auteursrecht

De bescherming van ‘werken van letterkunde, wetenschap en kunst’ is geregeld in de Auteurswet. Als maker van zo’n werk heeft u op het moment van de creatie automatisch aanspraak op auteursrecht. U hoeft daarvoor dus geen formaliteiten, zoals inschrijving in een register of betaling van taksen, te vervullen.

Voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde werken zijn teksten (roman, brief, slogan, script, brochure), kunstwerken (schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken e.d.), sieraden, foto’s, filmwerken, muziekwerken, spelconcepten, televisieformats, websites, computerprogramma’s en lay-outs van verpakkingen.

Om te voorkomen dat er een conflict over het auteursrecht ontstaat als u uw creatie aan derden voorlegt of ter beschikking stelt, is bewijsregistratie van het moment van creëren aan te bevelen. Dit vormt het bewijs wie de maker van de creatie en dus de auteursrechthebbende is. In geval van een plagiaatprocedure kan dit bewijs van registratie bovendien van doorslaggevende betekenis zijn.

Onze experts staan u met raad en daad terzijde bij vraagstukken met betrekking tot auteursrecht. Van registratie tot en met overdracht, licentie of de commercialisering van uw auteursrecht. Voor de handhaving van uw rechten jegens derden in geval van (dreigende) inbreuk staan civielrechtelijke en strafrechtelijke middelen open. Zelfs na overdracht van uw auteursrecht kunnen onvervreemdbare persoonlijkheidsrechten worden geschonden. Arnold + Siedsma komt op voor uw rechten.

Als oorspronkelijke maker kunt u uw auteursrecht overdragen aan een derde, bijvoorbeeld een uitgever, filmproducent, omroep of museum. De overdracht van uw auteursrecht moet schriftelijk in een akte worden vastgelegd. Met de overdracht verkrijgt de ander volledige zeggenschap over het verdere gebruik van uw werk. Als u niet zo ver wilt gaan, kunt u een licentie geven voor het gebruik van uw werk. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. In dat geval blijft uw auteurschap in stand. Onze experts stellen licentieovereenkomsten op en adviseren u over de exploitatiemogelijkheden van uw auteursrecht.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen